Prawo odstąpienia od umowy

 

Wypróbuj materac Sheepo w swojej sypialni!

Kupując materac marki Sheepo masz możliwość testowania materaca u siebie w domu przez 30 dni licząc od dnia złożenia zamówienia. W tym okresie możesz w normalny sposób użytkować materac, aby upewnić się czy jest dla Ciebie odpowiedni.

Jeśli okaże się, że materac z jakichś powodów się nie sprawdził – np. jest zbyt twardy lub zbyt miękki – możesz wymienić go lub zwrócić bez podawania przyczyny. Dzięki temu masz pełne bezpieczeństwo trafnego wyboru materaca, który posłuży Ci przez lata.

Po zgłoszeniu chęci dokonania zwrotu lub wymiany za pomocą poniższego formularza skontaktujemy się z Tobą, by uzgodnić termin odbioru materaca przez naszego kuriera. W przypadku wymiany materaca kurier od razu dostarczy Ci nowy, wybrany przez Ciebie materac.

 

W przypadku chęci dokonania zwrotu lub wymiany materaca należy wykonać następujące kroki:

 1. Pobrać formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu w link: formularz zgłoszeniowy. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, jednak pozwoli przyspieszyć proces reklamacji.
 2. Zgłosić chęć dokonania zwrotu, wymiany lub reklamacji poprzez wysłanie wypełnionego formularza lub stosownych informacji na adres mailowy kontakt@sheepo.pl lub adres korespondencyjny. 
 3. Skontaktujemy się z Państwem, aby ustalić szczegóły odbioru materaca.
 4. Sugerujemy, aby kopię formularza dołączyć do zwracanego produktu. Pozwoli to przyspieszyć obsługę zwrotu, jednak nie jest obowiązkowe.

 

Szczegółowe warunki zwrotu:

 • Każdy klient ma możliwość jednokrotnej bezpłatnej wymiany lub zwrotu materaca
 • Towar nie powinien zostać zabrudzony lub uszkodzony podczas transportu, dlatego rekomendujemy, aby w przypadku zwrotu lub wymiany zapakować go w oryginalne opakowanie, w którym materac został dostarczony do klienta. 
 • Zwracany materac nie może być zabrudzony, zamoczony uszkodzony lub posiadać innych wad wskazujących na nieprawidłowe użytkowanie.
 • Materac zostanie odebrany od klienta przez kuriera w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.
 • Zwrot pieniędzy zostanie dokonany w ciągu maksymalnie 14 dni od dostarczenia nieuszkodzonego produktu do producenta przez kuriera.

 

Prawo wymiany lub zwrotu Produktu, o którym mowa, ma charakter dodatkowy, dobrowolny. Niniejsza możliwość nie narusza uprawnień Klienta będącego konsumentem do złożenia reklamacji oraz do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. 

 

Prawo odstąpienia od umowy

 1. 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  1.1.1.      pisemnie na adres: ul. Kiprów 22/10, 04-334 Warszawa
  1.1.2.      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sheepo.pl;
  1.2.      Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
  1.3.      Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1.3.1.      dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  1.3.2.      dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  1.4.      W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  1.5.      Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, za pomocą której dokonano zapłaty. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  1.6.      Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Kiprów 22/10, 04-334 Warszawa (chyba, że z ustaleń pomiędzy klientem a sprzedawcą wynika inaczej).
  1.7.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  1.8.      Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  1.8.1.      Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  1.8.2.      Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, które następnie są zwracane.
  1.8.3.      W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  1.9.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1.9.1.      (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Nie możesz się zdecydować? Prześpij się z tym!

Testuj materac przez 30 nocy. Darmowa dostawa i darmowy zwrot.

Zyskaj kod rabatowy

Zapisz się do newslettera i odbierz do 100 zł zniżki.